Page 11 - Ayo Belajar Ngaji
P. 11

LATIHAN 2

               ﻰ   ﺒ ﻋ ﺎ  ﻩ ﺩ ﹶ ﻠﻋ ﻡ ﹶ ﻼ  ﺳﻭ      ﻰ   ﻧ  ﻮ ﹴ ﺡ ﹶ ﻠﻋ ﻡ  ﺳ ﹶ ﻼ             ﺎ ﹶ ﻗ ﺎ ﹸ ﻟ  ﻮ ﺍ  ﻤﻟ ﹶﻥ  ﻌﻳ  ﻮ  ﺩ  ﻭ  ﻮ  ﻪ ﻟ  ﺳﺭ ﹺﻞ  ﻰ  ﹺ ﺒ ﺳ  ﻴ ﹶ ﻠﻋ           ﻴ ﹴ ﻢ  ﻤﺣ ﹴﻖ  ﻳ  ﺪﺻ     ﻭ ﹶ ﻻ   ﻲﺳ           ﻴ  ﻬ ﺎ   ﻭ ﺭ ﺍ  ﻓ ﹶﻞﻌﺟﻭ                   ﺎ ﹶ ﻟ ﻰ ﻌ ﺎ ﹶ ﻟ ﻰ  ﻌﺗﻭ ﻙﺭﺎﺗﻭ ﻙﺭ ﺎﺒ ﺎ ﹶ ﻗ ﺎ ﺎ ﹶ ﻗ  ﻤﹶﻛ  ﻤﹶﻛ
                                ﺒﺗ ﹶﻝﺎﺗ ﹶﻝ                   ﻴ  ﻪ ﹺ ﻨﺑﻭ ﻪﺘﺒﺣ ﺎ  ﺻﻭ ﻪ     ﹺ ﺑﹶﺃﻭ  ﻴ                                  ﻰ   ﻣ  ﻮ  ﺳ ﻰ   ﻫ ﻭ ﺎ  ﺭ  ﻭ ﹶ ﻥ ﹶ ﻠﻋ ﻡ  ﺳ ﹶ ﻼ
                 ﺎ ﹰ ﻻ  ﺟﹺﺭ ﻯ    ﺮﻧ ﹶ ﻻﺎ           ﹶ ﻗﻭ ﺎ ﹸ ﻟ  ﻮ  ﻣﺍ ﺎ  ﻨﹶ ﻟ                                                     ﺃ
               ﻰ  ﹺ ﺒ ﺳ  ﻴ ﹺ ﻞ  ﻓ ﺪﻫ ﺎ  ﺠﻳﻭ ﻪﻟ  ﻮ  ﺳﺭﻭ ﻪﹺﺑ   ﻦﻣ   ٰ
            Ayo Belajar Ngaji, Belajar Cepat Baca Quran Metode Smart
             Blog : www.AyoBelajarNgaji.com HP : 0 853 854 37073
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16