Page 14 - Ayo Belajar Ngaji
P. 14

HIJAIYAH 6 : "Serupa Tapi Tak Sama 1"
            ﱠ ﺜﻣ ﺎ ﺎﹰ ﺛ     ﻦﹾﺜﹶﺜﹺﻨﹶﺛ        ﹾ ﺚّﺜﹶﺛ ﹶﺙ ﺕ

           ﺎ ﺎ ﺧ  ﺨﻣ ﻦﺨﺨﹺﻨﺧ ﺦّﺨﺧ ﺥ ﺡ

           ﱠ ﺬﻣ ﺍ ﺍﹰ ﺫ    ﹶ ﻥﹾﺫﹶﺬﹺﻧﹶﺫ ﹾﺫ ّﺫ          ﹶﺫ ﹶﺫ ﺩ

                     ﹶ ﻥ
                                               ﺯ ﺭ ﺭ
            ﺰﻣ ﺍ ﺍ ﺯ ﺰﻣ ﺍ ﺍ ﺯ ﹶ ﻥﺯﺰﹺﻧﺯﺯﺰﹺﻧﺯ   ﺯّﹺﺯﺯ  ﺯّﹺﺯﺯ    ﺯ                          BACALAH
          ﻴ  ﺮ ﹺ ﺒﺧﺰ      ﹺ ﺰ ﻋ  ﻳ   ﹲﺔﹶﺛ         ﻣ  ﺒ ﹸ ﺜ  ﻮ  ﹶﺬﺨﹶﺛ
     ﺖﹶﻟﹺﺰﹾﻟﺯ           ﹶ ﺫ ﺍ ﺍ      ﻮ ﺍ    ﺑﱠﺬﹶﻛ ﻦ      ﺍ  ﺬﱠ ﻟ  ﻳ  ﹸﻞﹶﺜﻣ

                    ﺎ  ﻫ ﺭ ﺎ  ﺒﺧﹶﺃ ﹸﺙّﺪﺤﺗ ﺬﺌﻣﻮﻳ
            Ayo Belajar Ngaji, Belajar Cepat Baca Quran Metode Smart

             Blog : www.AyoBelajarNgaji.com HP : 0 853 854 37073
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19