Page 17 - Ayo Belajar Ngaji
P. 17

SMART TAJWID 2

                   MASUK DENGAN DENGUNG

          ﺓﺪﺣ   ﻭ ﺍ  ﹴﺲﹾﻔ  ﻧ ﻦﻣ           ﹼ ﻥ


            ﻮ ﹴ ﺭ ﹸ ﻄﺴ  ﻣ ﹴﺏ ﺎ  ﺘﻛﻭ           ﻡ          ﹾ ﻥ


            ﻳ ﹸ ﻘ  ﻮ ﹸ ﻝ  ﻦﻣ ﹺﺱ ﻟﺍ  ﻨ ﺎ  ﻦﻣﻭ    ﻱ             -ً - ٍ - ٌ


               ﻭ  ﻴ ﻋ  ﻮ  ﻥ  ﺕ  ﻓ  ﻲ   ﺟ  ﻨ ﺎ  ﻭ


                          BACALAH
        ﹲ ﺓﺮﻔﺴﻣﺮﻔﺴ  ﻣ      ﻮ  ﻩ  ﻳ  ﻮ  ﻩ  ﺟﻭ  ﺟﻭ ﹲ ﺓ  ﻣ  ﺘ ﺴ  ﺒ  ﻣ  ﺘ ﺴ    ﺿ ﺎ ﺿ
        ﹲ ﺓ
                                 ﹲ ﺓﺮﺸﺒﺮﺸ
                                           ﹲﺔﹶﻜﺣﺎﹲﺔﹶﻜﺣ
                ﺬﺌﻣﻮﻳﺬﺌﻣﻮ

                    MASUK TANPA DENGUNG

             ﻴ  ﻦ  ﻘﺘﻤﹾﻠّﻟ ﻯﺪﻫ           ﹼ ﻝ            ﹾ ﻥ


           ﻢﹺﻬّﹺﺑﺭ ﻦ  ّ  ﻣ ﻯﺪﻫ              ﺭ             -ً - ٍ - ٌ


                          BACALAH
                        ﺎ  ﹺ ﺮ ﻳ  ﻳ  ﺪ  ﻤّﻟ ﹲﻝ ﺎ  ﻌﹶﻓ ﻚﺑﺭ  ﺍ ﱠ ﻥ

                    ﻴ ﹴ ﻢ  ﺣﺭ ّﹴﺏﺭ ﻦ ّ  ﻣ ﹰﻻﻮﹶﻗ ﻡ    ﺳ ﹶ ﻼ


            Ayo Belajar Ngaji, Belajar Cepat Baca Quran Metode Smart

             Blog : www.AyoBelajarNgaji.com HP : 0 853 854 37073
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22