Page 19 - Ayo Belajar Ngaji
P. 19

SMART TAJWID 4

                     SAMAR BERDENGUNG
       ﺔﻀﻓ ﻦ   ّ  ﻣ ﺔﻴﹺﻧٰﺎﹺﺑ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﻑ    ﺎ ﹶ ﻄﻳﻭ ﺏ             ﻡ                          BACALAH
                 ﻮ ﹶ ﻥ ﻟﺍ  ﺘ ﻳ ﺰ  ﻭ ﻉﺭﺰ ﻟﺍ ﻪﹺﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺖﹺﺒﻨﻳ


                   MASUK DENGAN DENGUNG
            ﻮ ﺍ ﺭ ﹸ ﻜﺸ  ﻣ ﻢﹸﻜﻴﻌﺳ ﹶﻥ  ﺎ ﹶ ﻛﻭ          ﻡ        ﻡ


                          BACALAH
                ﻭ ﹶ ﻥ  ﺮﹺﺒﹾﻜﺘﺴ  ﻣ ﻢﻫ  ﻭ ﹲﺓﺮﻜﻨ  ﻣ ﻢﻬﺑ   ﹸ ﻠﹸﻗ  ﻮ                 CARA MENGHENTIKAN BACAANARA MENGHENTIKAN BACAAN
                 C
         ﺮﺼﻌﹾﻟ   ﻭ ﺍ     ﹺ ﺮﺼﻌﹾﻟ   ﻭ ﺍ      ﻮ ﹾ ﻥ  ﻤﹶﻠﻌﺗ     ﻮ ﹶ ﻥ  ﻤﹶﻠﻌﺗ
         ﻪﺒﺻ   ﻧ ﺎ      ﹲ ﺔﺒﺻ   ﻧ ﺎ        ﹶ ﻠﺳ ﺎ  ﻣ ﺎ     ﹶ ﻠﺳ ﺎ ﺎ ﻣ


                          BACALAH
           ﻴ ﹴ ﻢ ﹺ ﻨﺴﺗ ﻦﻣ ﻪﺟ ﺍ  ﺰﻣﻭ        ﻴ  ﻢ  ﻜﺤﹾﻟ     ﺍ ﹺ ﺰ ﻌﹾ ﻟ  ﻳ  ﺰ ﺍ  ﻮﻫﻭ

           ﹺ ﺭﺪﹶﻘﹾﻟ ﺍ ﹸﺔﹶﻠﻴﹶﻟ  ﻣ ﺎ           ﺍ ﺎ ﺟ  ﻭﺯﹶﺃ ﻢﹸﻛ ﹾ ﻘ  ﻨ ﺎ ﹶ ﻠﺧﻭ

         ﹶ ﺔﺒﹶﻘﻌﹾﻟ ﺍ ﻢﺤﺘ  ﺍ ﹾ ﻗ ﺎﹶﻠﹶﻓ       ﹺ ﻦﻳﺪ    ﻟﺍ  ﻨ  ﺠ  ﻩﺎﻨﻳﺪﻫﻭ


            Ayo Belajar Ngaji, Belajar Cepat Baca Quran Metode Smart
             Blog : www.AyoBelajarNgaji.com HP : 0 853 854 37073
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24