Page 22 - Ayo Belajar Ngaji
P. 22

LATIHAN : "TANDA BERHENTI"


           Lanjut             Memilih             Berhenti


                          BACALAH

                 ﻟﺎ ﱠ ﻈ ﺎ  ﻤ ﻟ  ﻴ  ﻦ ﹺ ﺑ ﻢ  ﻠﻋ  ﻴ  ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﻭ     ﻳ  ﻢﹺ ﻬ  ﺪﻳﹶﺃ ﺖﻣﺪﹶﻗ  ﻤﹺﺑ ﺎ
         ﻰ  ﹶ ﻔﺨﻳ  ﺎ   ﻣﻭ ﺮﻬﺠﹾﻟ ﺍ ﻢﹶﻠﻌﻳ ﻪﻧﹺﺇ     ﻪﱠﻠﻟﺍ       ﱠ ﻟﹺﺇ ﺎ   ﻣ ﺎ   ﺷ ﺎ َ ﺀ
            ﻣ  ﻮ ﹺ ﻨ ﻗ  ﻴ  ﻦ  ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥﹺﺇ  ﺎ    ﻤﻬﻨﻴﺑ ﺎ   ﻣﻭ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟ ﺍ  ﻭ ﺕ ﺎ  ﻭ ﺍ  ﻤﺴ ﻟﺍ ّﹺﺏﺭ
         ﺎ ﺎﹰ ﻟ ﹶ ﻠﺿ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻦ    ﻟﺍ ﱠ ﻈ ﺎ  ﻤ ﻟ  ﻴ  ﺩﹺﺰﺗ   ﹶ ﻟ ﻭ ﺎ   ﺍﲑﺜﹶﻛ  ﻮ ﺍ  ﱡ ﻠﺿﹶﺃ ﹶ ﻗﻭ  ﺪ
           ﻴ  ﻦ  ﻘﺘﻤﹾﻠّﻟ ﻯﺪﻫ     ﻓ  ﻴ  ﻪ        ﺐﻳﺭ ﺎ  ﹶ ﻟ ﺏ ﺎ ﺍ  ﺘ ﻜﹾ ﻟ ﻚﻟٰﺫ            ﺎﺿﺮﻣ   ﻪﱠﻠﻟﺍ   ﻢﻫﺩ        ﺰﹶ ﻓ ﺍ   ﺽﺮ  ﻣ ﻢﹺﻬﹺﺑ   ﻓ  ﻲ  ﹸ ﻠﹸ ﻗ  ﻮ
            Ayo Belajar Ngaji, Belajar Cepat Baca Quran Metode Smart
             Blog : www.AyoBelajarNgaji.com HP : 0 853 854 37073
   17   18   19   20   21   22   23   24   25